Általános felhasználási feltételek

 

 

KKV TOP100 Kft. weboldalának látogatásával, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem él a weboldalon található ajánlat kérés lehetőségével:
A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a KKV TOP100 Kft.

székhely: 1172 Budapest, XXIII. utca 36., Cégjegyzékszám 01-09-885728, adószám: 14031991-2-42, a továbbiakban „KKV TOP100 Kft.”, „üzemeltető”). Amennyiben a weboldallal kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele van, kérjük, forduljon az KKV TOP100 Kft.-hoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: info@kkvtop100.hu
telefonszám: +36 70 544 6699
levelezési cím: 1172 Budapest, XXIII. utca 36.

 

1. Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

Aweboldalon található teljes tartalom és annak minden eleme, szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, adatbázisok és más részek az KKV TOP100 Kft. szellemi tulajdonát képezik.
Az KKV TOP100 Kft. weboldalán található tartalmak szerzői jogi védelem alá esnek. Az KKV TOP100 Kft. a weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntart.
Az KKV TOP100 Kft. előzetes, de nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad ahhoz:
hogy a honlapon található tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját személyes használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye.
Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalon található tartalom egy eredeti példányának kezelését, illetve archiválását teszi lehetővé. Ezen kívül a weboldal látogatója semmifajta egyéb jogot vagy licenszet nem szerez az KKV TOP100 Kft. weboldalával kapcsolatban fennálló szerzői jogaira, védjegyeire, illetve bármely egyéb szellemi tulajdonjogára.
A weboldalon található bármely tartalom kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. DVD, pendrive, stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a weboldal bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.
Az KKV TOP100 Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.
Az KKV TOP100 Kft. által működtetett honlap tartalmának bárminemű tovább felhasználása csak az KKV TOP100 Kft. mint üzemeltető előzetes engedélyével és a forrás pontos megjelölésével történhet. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után. Az KKV TOP100 Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását, kárának megtérítését, illetve a megfelelő büntetőjogi következmények alkalmazását.

 

2. A weboldalak tartalma, felelősség

Az KKV TOP100 Kft. által üzemeltetett weboldal látogatója tudomásul veszi, hogy az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével elfogadja, hogy ebben a vonatkozásban jogilag az KKV TOP100 Kft. ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként az KKV TOP100 Kft. szolgáltatásait nem veszi igénybe.
Az KKV TOP100 Kft. fenntartja magának a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, továbbá nem vállal felelősséget a weboldalon történt elírásokért, sem pedig a weboldal tartalmának jogosulatlan, az KKV TOP100 Kft.-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért, ill. az előzőekből adódó jogi következményekért sem.
Az KKV TOP100 Kft. nem vállal felelősséget akövetkezőkért:
azokért a károkért, amelyek a weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a weboldalról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.
Az KKV TOP100 Kft. megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében.
Azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért.
Az KKV TOP100 Kft. a weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a weboldal látogatói tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket:
használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldal látogatóját terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

3. Kapcsolódó honlapok

Az KKV TOP100 Kft. a weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az KKV TOP100 Kft. tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról.

 

4. Adatvédelem és biztonság

Az KKV TOP100 Kft. köteles biztosítani a személyes adatai online védelmét és tisztában van a weboldalt látogatók személyes adatai védelemének fontosságával.
A személyazonosításra alkalmas adatok használatát a weboldalon található Adatkezelési tájékoztató szabályozza, és a weboldal használatával a látogató aláveti magát ezen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak.
A weboldal valamennyi látogatója elismeri és elfogadja, hogy a személyazonosításra alkalmas adatainak a weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az KKV TOP100 Kft. az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható.
Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő valószínűtlen bekövetkezése esetén az KKV TOP100 Kft. nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a látogatónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

 

5. rendezvények

Rendezvényekre történő regisztráció (amennyiben a rendezvény fizetős) fizetési kötelezettséget von maga után. Visszatérítés vagy a fizetéstől való eltekintés csak a következő esetekben jár:

A rendezvény napját megelőző min. 5 munkanappal írásban jelzi elállási szándékát az info@kkvtop100.hu email címen, vagy postai úton az KKV TOP100 Kft. 1172 Budapest, XXIII. utca 36. címen.

 

6. Egyebek

Az KKV TOP100 Kft. bármikor jogosult jelen Általános Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
Jelen Általános Felhasználási Feltételeket a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni. A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen Általános Felhasználási
Feltételekből fakadnak.

 

2018.10.01
KKV TOP100 Kft.